Regulamin usługi Newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER wraz z klauzulą informacyjną RODO​

Postanowienia ogólne
    1. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zm.) oraz obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.
    2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Maciej Mleczko PROMM z siedzibą w Krakowie, Chmieleniec 35/31, 30-348 Kraków, NIP: 873-265-06-93, REGON: 122515675 (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb zgłaszania reklamacji dla osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownik”).
    3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem stron internetowych: www.promm.com.pl, www.notesy-firmowe.com.pl, www.autogd.pl (dalej: „Portal”).
    4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
    5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności MACIEJ Mleczko PROMM dostępnej na Portalu.
    6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

    7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji marketingowych, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, promocji, nowości w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter
    1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie jego prawa.
    2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
        a. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
        b. złożyć zamówienie na Usługę poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej ,
        c. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie: „Oświadczam, że znam i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych
        d. zamieszczone w Polityce prywatności i w Regulaminie Usługi Newsletter. Administratorem danych osobowych będzie Maciej Mleczko PROMM”,
        e. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie: „Chcę otrzymywać na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacje handlowe (Newsletter), wysyłane przez Maciej Mleczko PROMM drogą elektroniczną, jak również wyrażam zgodę na wykorzystywanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Informacje handlowe (Newsletter) wysyłane są nieodpłatnie.”,
        f. uruchomić aktywny przycisk „ZAPISZ”,
        g. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
    3. Zaznaczenie pól koniecznych do aktywacji Newslettera oznacza realizację warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz udzielenie zgody wskazanej w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
    4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
    5. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newslettera lub przesłać drogą mailową lub pisemną odpowiednie żądanie do Usługodawcy.
    6. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub rezygnacji z prowadzenia Usługi.
    7. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
    8. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

Postępowanie reklamacyjne
    1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres admin@notesy-firmowe.com.pl.
    2. Reklamacja powinna zawierać:
        a. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
        b. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
    3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
    4. Podanie przez Użytkownika składającego reklamację danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego osoby składającej reklamację jest dobrowolne, jednak konieczne dla umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
    1. Administratorem  danych  osobowych  Użytkowników  jest  Usługodawca  Maciej Mleczko PROMM z siedzibą w Krakowie, Chmieleniec 35/31, 30-348 Kraków, NIP: 873-265-06-93, REGON: 122515675. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Usługodawcą – administratorem danych za pośrednictwem adresu email: admin@notesy-firmowe.com.pl. Usługodawca nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
    2. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z Usługą Newslettera będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie złożonego przez Użytkownika zamówienia Usługi (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
    3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu dezaktywacji Usługi przez Użytkownika lub Usługodawcę.
    4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia zawartych z Usługodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
    5. Użytkownik posiada prawo dostępu, sprostowania, i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
    6. W razie, gdyby Użytkownik uznał, że doszło do naruszenia jego prawa, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Dane Użytkownika mogą być w    szczególnych przypadkach    przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
    8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
    9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce prywatności Maciej Mleczko PROMM, dostępnej również na Portalu.

Zmiany Regulaminu
    1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
    2. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
Postanowienia końcowe
    1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
    2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
    3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia i z korzystania z Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
    4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2021 r.